Presto Silikonový sprej 400ml

5.45
(4.54€ bez DPH )

Na sklade

Dodacia doba od dodania na sklad: do 3 dni
Katalógové číslo: 4052800306345 Kategórie: ,

Popis

Presto silikonový sprej je mazivo vhodný najmä na syntetické povrchy. Plastové povrchy budú ošetrené bez sfarbenia. Je vhodný do domácnosti, do garáže, pre vozidlá, mopedy, motocykle, jazdné bicykle, zábava. Vhodný napr. na digestory, tesnenia dverí, ventily, náradie, montáž, kabeláž, tlmiče, ošetrenie pneumatík a pod. Teplota pri aplikácii -50°C až +200°C. Sprej je bezfarebný, odpudzuje vodu a odoláva chemikáilám.

VLASTNOSTI: Presto silikonový sprej je vysokokvalitný silikónový sprej s vynikajúcimi klznými, separačnými a mazacími vlastnosťami. Má skvelú kompatibilitu s materiálmi a vysokú teplotnú odolnosť od -50°C do +250°C. Zabraňuje lepeniu, opotrebovaniu a eliminuje nepríjemné škrípavé zvuky. Skvele odpudzuje vlhkosť a chráni gumové diely pred námrazou.  Je bezfarebný.

OBLASTI VYUŽITIA: Je vhodný ako klzná kvapalina a mazivo pre všetky pohybujúce sa diely strojov, plastových dielov, dielov vo vozidlách, v tlači a v papierenskom priemysle. Tiež je vhodný ako tvarovacie činidlo v plastikárskom priemysle a pre povrchovú ochranu a starostlivosť.

APLIKÁCIA spreja Presto: Dôkladne vyčistite jednotlivé diely. Pred použitím dobre pretrepte. Sprej nastriekajte na požadovaný diel z 20 cm vzdialenosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE: teplotná odolnosť : -50°C až +250°C, Farba: bezfarebný.

OBSAHUJE: Uhľovodíky, C6-C7, n-alkány, iso-alkány, cyklické, menej ako 5% n-hexánu Uhľovodíky, C7, n-alkány, iso- alkány, cykloalkény, 2-Propanol. EUH208 Obsahuje (R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén; (+)-limonén. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. Neprepichujte alebo nespaľujte, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte Aerosól. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

 

Koľko m² potrebujete natrieť ?

Budete potrebovať